Modlitwa Maryi

 
23 listopada 2016 odbyło się kolejne spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty.
Rozpoczęliśmy Eucharystią, potem wspólnie modliliśmy się, a na koniec wysłuchaliśmy konferencji na temat modlitwy Maryi, którą wygłosiła Asia.
Z nauczania mogliśmy dowiedzieć się, że serce Maryi jest przykładem dla nas jak żyć. W jej sercu mieści się zarówno cierpienie, miłość, jak i blask wskazujący nam drogę.
 

Zwiastowanie

W chwili Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa. Wszechmogący uczynił ją „pełną łaski”, ona odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. „Fiat” – to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas.
 

Kana

Matka Jezusa prosi Syna, by zaradził potrzebom uczestników uczty weselnej, będącej znakiem innej Uczty – Uczty godów Baranka, podczas której ofiaruje On swoje Ciało i swoją Krew na prośbę Kościoła, swej Oblubienicy.
Maryja uczy nas, że wiara to działanie.
 

Matka Kościoła

W godzinie Nowego Przymierza, u stóp krzyża, Maryja zostaje wysłuchana, jako Niewiasta, nowa Ewa, prawdziwa „Matka żyjących”
Ks. Blachnicki: „Maryja, jako Matka Kościoła nie jest ponad kościołem, ale jest w kościele, bo kościół jest kościołem- matką.”
 

Jak się modlić z Maryją?

Maryja – pierwsza chrześcijanka uczy nas wiary, nadziei i miłości, zawierzenia słowu Bożemu i uległości Duchowi Świętemu, zatroskania o Kościół, śpieszenia z pomocą potrzebującym i bezgranicznego oddania się Chrystusowi.
Ojciec Święty Paweł VI podał szereg zasad odnowy kultu Maryjnego w rozdziale VIII Konstytucji dogmatycznej o Kościele II Soboru Watykańskiego oraz w Adhortacji poświęconej odnowie kultu Maryjnego. Przez nabożeństwa Maryjne chrześcijanie mogą bliżej poznawać Pana i Jego zbawcze dzieło, by goręcej Go miłować i dawać o Nim świadectwo.
 
Maryja jest orędowniczką, matką troskliwą.
Przeprowadza nas do Boga przez życie i śmierć.